KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki se ukvarja s pravnimi pojmom kaznivega dejanja, s preučevanjem oblik kaznivih dejanj in njihovih vrst, s storilcem in njegovo kazensko odgovornostjo in s kazenskimi sankcijami.

Kazensko in prekrškovno pravo pokriva naslednja strokovna področja:

  • kazensko materialno pravo (Kazenski zakon, Zakon o kaznovanju pravnih oseb),
  • Evropska konvencija o človekovih pravicah,
  • ustavno pravo – temeljna načela ustavnega prava Ustave RS in temeljne človekove pravice in svoboščine,
  • kazenski postopek (Zakon o kazenskem postopku),
  • posebni postopki glede varnostnih ukrepov, odvzem protipravne premoženjske koristi, odvzem premoženja nezakonitega izvora, za preklic pogojne obsodbe, za izbris obsodbe ali prenehanje varnostih ukrepov in pravnih posledic obsodbe, postopki za mednarodno pravno pomoč v kazensko pravnih stvareh, postopek za izročitev obdolžencev, postopek za povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic osebam, ki so bile neupravičeno obsojene oz. priprte, postopek za izdajo tiralice in razglasa, postopek po Evropskem nalogu za prijetje in predajo, ipd.,

Ni je hujše krivice, kot zapoznela pravica.