ODVETNIK mag. ŽIGA KLUN

Odvetnik mag. Žiga Klun, sem diplomiral na Pravni fakulteti Ljubljani leta 1981, leta 1982 pa zaposlil kot sodni pripravnik pri takratnem Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enota na Vrhniki, leta 1983 pa sem opravil pravosodni izpit in se takoj zaposlil pri takratni Upravi za družbene prihodke, Občine Ljubljana Bežigrad, kot vodja odmere in inšpekcije družbenih prihodkov (sedanja Finančna uprava RS).

Kot odvetnik opravljam samostojno odvetniško dejavnost neprekinjeno od 1.9.1986 dalje. Delujem samostojno, v moji odvetniški pisarni so bili zaposleni odvetniki, odvetniški kandidati in odvetniški pripravniki. Kot odvetnik sodelujem tudi z drugimi strokovnjaki z znanji in izkušnjami na drugih pravnih področji.

Širok spekter pravnih storitev, ki vam jih nudi moja odvetniška pisarna, obsega vse vrste pravnega svetovanja, zastopanja in zagovarjanja pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljanje listin (pogodb, predlogov, vlog ipd.) in zastopanje strank v njihovih pravnih razmerjih (v medicinskem pomenu bi to pomenilo specialist splošne prakse).

Prednost moje pisarne je strokovnost, vsestranskost, odzivnost in prilagodljivost, diskretnost ter poznavanje in razumevanje tudi nepravnih področij in problematik. Slednje potrjujejo zadovoljne stranke, pri čemer zastopam pravne in fizične osebe.

Pomembno je razumevanje civilnega prava in njegovih institutov za pravilno razumevanje kazenskega prava oz. odgovornosti storilcev kaznivih dejanj za večino kaznivih dejanj opredeljenih v kazenski zakonodaji.

Z dosedanjim delom sem v odvetništvu pridobil izkušnje in znanje na vseh področjih prava. Domačim in tujim fizičnim ter pravnim osebam nudim pravno svetovanje in zastopanje v njihovih pravnih razmerjih na različnih področjih prava, izvensodno kot tudi pred sodišči in drugimi državnimi organi ter v okviru alternativnega reševanja sporov. Glede na potrebe strank sodelujem tudi s strokovnjaki na drugih pravnih področjih, ter drugimi domačimi in tujimi odvetniki.

Ob dosedanjem delu sem kot odvetnik prepoznal pomembnost neposrednega osebnega odnosa s strankami od začetka do konca postopka, s tem, da se od strank pričakuje tudi njihovo aktivno sodelovanje v smislu posredovanja podatkov in okoliščin za katere vedo samo stranke in jih po uradnih poteh ni moč dobiti. Takšno sodelovanje se je v večini primerov izkazalo za pozitivno in koristno, vse v smeri varovanja premoženjsko pravnih interesov strank.

Pri svojem delu se redno izobražujem in strokovno usposabljam, tako v okviru Odvetniške zbornice Slovenije, kot tudi drugih organiziranih oblikah izobraževanj na raznih področjih, saj se trudim strankam nuditi celovite pravne storitve.

Pomembno je, da je pomoč odvetnika pravočasna.

Zaradi kvalitetnejših storitev sem se odločil še za magistrski študij, ki sem ga pri Pravni fakulteti v Ljubljani končal z zagovorom magistrskega dela z naslovom »Zloraba procesnih pravic in materialnih institutov v civilnih postopkih« v letu 2016, za kar mi je bil podeljen znanstveni naslov »Magister znanosti«, Odvetniška zbornica Slovenije pa mi je z odločbo priznala status odvetnika specialista za področje civilnega in gospodarskega prava.

Za magisterij na področju civilnega prava sem se odločil predvsem iz razloga uporabe in razumevanja civilnega prava v okviru kazenskega prava, saj večina kaznivih dejanj opredeljenih v Kazenskem zakonu izvira iz civilno pravnih razmerij in je pomembno razumevanje civilnega prava in njegovih institutov  za pravilno razumevanje kazenskega prava oz. odgovornosti storilcev kaznivih dejanj.

Pri svojem delu na prvo mesto postavljam strokovnost, skrb za stranke in njihove interese ter aktiven osebni stik s stranko. Strankam realno predstavim njihov pravni položaj in zanje v okviru pravnih možnosti poiščem najbolj optimalno rešitev.

Pisarna zastopa stranke po pooblastilu, po uradni dolžnosti v kazenskih postopkih, v postopkih po Zakonu o brezplačni pravni pomoči in po Zakonu o duševnem zdravljenju, prav tako v nepravdnih zadevah.

Za odvetniški poklic je po mojem svetovnem nazoru in prepričanju poglavitno, da znam najti rešitev v delo prevzete zadeve. Pomembno je, da je pomoč odvetnika pravočasna. Zato je priporočljivo pooblastiti odvetnika še preden sporno razmerje nastane in sicer že ob pogajanju in sklepanju različnih pravnih poslov, zavez, oporok in pri drugih številnih pravnih razmerij, vse po načelu: «Bolje preprečevati, kot zdraviti.«. Če pa je do spora že prišlo lahko odvetnik, če je pravočasno angažiran, z vsemi možnimi pravnimi sredstvi zagotovi uresničitev strankinih premoženjsko pravnih interesov.

Odvetniki imamo pravico in dolžnost v korist stranke uporabiti vsakršno zakonsko možnost, torej vsako pravno sredstvo in ravnanje s katerim koristimo (delujemo v dobro) stranki, ki jo zastopamo. Skladno s Kodeksom odvetniške poklicne etike pa sem pri opravljanju odvetniške dejavnosti dolžan ravnati vestno, pošteno, skrbno ter po načelih Kodeksa. V okviru realne predstavitve pravne situacije v katerem se je znašla stranka, stranki ne obljubljam uspeha, temveč predstavim realne možnosti, tako da je stranka seznanjena v katerih okvirih je moč pričakovati izid postopkov oz. procesov, ki se bo reševala z odvetnikom. Zagotavljanje in obljubljanje ugodnih izidov odvetniškega delovanja pa je nedopustno, zavajajoče ali celo lažnivo, in takšnega postopanja v moji pisarni stranke nikoli niso deležne, ampak ravno nasprotno, z realno predstavitvijo pravnega položaja stranki predočim pravne možnosti za najboljši izid iz njene pravne situacije.

Za opravljanje in opravljene odvetniške storitve odvetniku pripada plačilo skladno z veljavno odvetniško tarifo, ki opredeljuje način obračunavanja in plačila odvetniških storitev.

S strankami lahko komuniciram tudi v hrvaškem/srbskem jeziku, angleškem in nemškem jeziku, deloma pa tudi v ruskem jeziku.

Odvetnik pri svojem delu uporablja vse javne evidence in spletne strani kot npr.: